List of active policies

Name Type User consent
Zásady ochrany osobných údajov Privacy policy Authenticated users

Summary

Informácie poskytované dotknutej osobe pri spracovaní jej osobných údajov na účely registrácie užívateľa na e-learningovom portáli IZPI.

Full policy

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou. 

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.edu.izpi.sk. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.


Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje):

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (ďalej IZPI)

Akademická 4, 949 01 Nitra

IČO: 34075381

e-mailová adresa prevádzkovateľa: izpi@izpi.sk


Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto:

  • e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: gdpr@izpi.sk
  • elektronicky prostredníctvom online formulára
  • telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa: 037/7910 111

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.


Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:
  • meno, priezvisko, emailová adresa, mesto, krajina.
Zhromažďujeme tiež údaje o vašej aktivite na webe vrátane všetkých príspevkov, ktoré poskytnete.


Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli odoslaním registračného formuláru. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. 

Oprávnenie na spracúvanie Vašich osobných údajov nám vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Vaše osobné údaje spracúvame na účely:

  • Vašej registrácie na e-learningovom portáli IZPI.


Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje používame na vyššie uvedené účely po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie. V prípade odvolania Vášho súhlasu zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tieto účely.


Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie na e-learningovom portáli IZPI je dobrovoľné.

V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nebudeme môcť zaregistrovať. 


Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok?

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely len interne v rámci IZPI. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Vaše osobné údaje poskytujeme aj orgánom verejnej moci, konkrétne najmä Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Vaše práva k Vašim osobným údajom:

Právo na prístup k Vašim osobným údajom:

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame kvôli školeniam a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva férovým spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;

b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);

c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.


Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4,949 01 Nitra,  elektronicky prostredníctvom on-line formulára, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@izpi.sk,  alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. V prípade poštovej či e-mailovej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti. Pre najjednoduchší postup podania Vašej žiadosti s rýchlym overením totožnosti odporúčame použiť náš on-line formulár žiadosti. 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti. 

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne. V prípade, že váš vek nie je dostatočný na to, aby ste udelili digitálny súhlas, smiete Vaše osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom Vášho zákonného zástupcu.